Arama Sonuçları

Duhan Suresi ve Faziletleri

Duhan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Vel kitabil mübiyn   3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn   6. Rahmeten mir…

Zuhruf Suresi ve Faziletleri

Zuhruf Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Vel kitabil mübın   3. İnna cealnahü kur'anen arabiyyen lealleküm ta'kılun   4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım   5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem…

Şura Suresi ve Faziletleri

Şura Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Ayn sın kaf   3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım   4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym   5. Tekadüs semavatü yetefettarne…

İhlas Suresi ve Faziletleri

İhlas Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kul hüvallahü ehad   2. Allahüs samed   3. Lem yelid ve lem yuled   4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad     AMİN   İhlas Suresi Anlamı , Türkçe Meali 1. De ki: "O Allah…

Fussilet Suresi ve Faziletleri

Fussilet  Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Tenzılüm miner rahmanir rahıym   3. Kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun   4. Beşırav ve nezıra fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun   5. Ve kalu kulubüna fı…

Mumin Suresi ve Faziletleri

Mumin  Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım   3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr   4. Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la…

Zümer Suresi ve Faziletleri

Zümer Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım   2. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa'büdillahe muhlisal lehüd dın   3. Ela lillahid dınül halıs Vellezınettehazu min dunihı evliya' ma na'büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa innellahe yahkümü…

Saffat Suresi ev Faziletleri

Saffat Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Vessaffati saffa   2. Fezzacirati zecra   3. Fettaliyati zikra   4. İnne ilaheküm le vahıd   5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık   6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil…

Fatir Suresi ve Faziletleri

Fatir Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba' yezıdü fil halkı ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadır   2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la…

Secde Suresi ve Faziletleri

Secde Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mim   2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn   3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun   4. Allahüllezı…

Rum Suresi ve Faziletleri

Rum Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım   2. ğulibeti'r-rum   3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun   4. Fı bid'ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba'd ve yevmeiziy yefrahul mü'minun  …

Ankebut Suresi ve Fazileti

Ankebut Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım   2. E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun   3. Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya'lemennellahüllezıne sadeku ve le ya'lemennel kazibın   4. Em…

Neml Suresi ve Faziletleri

Neml Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın   2. Hüdev ve büşra lil mü7minın   3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun   4. İnnellezıne la yü'minune bil…

Suara Suresi ve Faziletleri

Suara Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sım mım   2. Tilke ayatül kitabil mübın   3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın   4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn   5. Ve ma…

Furkan Suresi ve Faziletleri

Furkan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra   2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu…