Arama Sonuçları

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor ? İşte Başlangıç Tarihi

Ramazan  ayının  gelmesi  ile  yanında  Müslüman  Alеminin  ilk  sahuru,ilk  iftar  saatlerini  kаygı  ediliyor.  Ramazan  hangi  devir  sоrusu  da  gene  genişlik  fazla  cevabı  aranan  konulаr  arasında.  Pеki  Ramazan  ne  başlıyor,  ilk  oruç  hangi  gün tutulacak?  İşte  Ramazan  ayı  hakkında  kаygı  edilenler…

Fetih Suresi ve Faziletleri

Fetih Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. İnna fetahna leke fetham mübına   2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma   3. Ve yensurakellahü nasran azıza   4. Hüvellezı enzeles sekınete…

Duhan Suresi ve Faziletleri

Duhan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Vel kitabil mübiyn   3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn   6. Rahmeten mir…

İhlas Suresi ve Faziletleri

İhlas Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kul hüvallahü ehad   2. Allahüs samed   3. Lem yelid ve lem yuled   4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad     AMİN   İhlas Suresi Anlamı , Türkçe Meali 1. De ki: "O Allah…

Yasin Suresi ve Faziletleri

Yasin Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Yasın   2. Vel kur'anil hakiym   3. İnneke le minel murseliyn   4. Ala sıratım müstekıym   5. Tenziylel aziyzir rahıym   6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun   7. Le kad…

Neml Suresi ve Faziletleri

Neml Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın   2. Hüdev ve büşra lil mü7minın   3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun   4. İnnellezıne la yü'minune bil…

Kehf Suresi ve Faziletleri

Kehf Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Hamd, kuluna Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur.   2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel…

Nahl Suresi ve Fazileti

Nahl Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Eta emrullahi fe la testa'ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun   2. Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun   3. Halekas semavati…

Rad Suresi ve Faziletleri

Rad Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun   2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel…

Yusuf Suresi, Fazileti ve Dinle

Yusuf Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın   2. İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun   3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın…

Tevbe Suresi ve Fazileti

Tevbe Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın   2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va'lemu enneküm ğayru ma'cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın   3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil…

Araf Suresi ve Faziletleri

Araf Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mim sad   2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü'minın   3. İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min…

Bakara Suresi ve Faziletleri

  Bakara Sûresi (Türkçe Okunuşu) Bismillahirahmanirahim 1. Elif lam mim   2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn   3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun   4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke…