Arama Sonuçları

Hud Suresi ve Fazileti

Hud Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır   2. Ella ta'büdu illellah innenı leküm minhü nezıruv ve beşır   3. Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı'küm metaan hasenen ila…

Yunus Suresi ve Fazileti

Tevbe Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakım   2. E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe sıdkın ınde rabbihim kalel kafirune inne haza le…

Tevbe Suresi ve Fazileti

Tevbe Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın   2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va'lemu enneküm ğayru ma'cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın   3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil…

Araf Suresi ve Faziletleri

Araf Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mim sad   2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü'minın   3. İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min…

Enam Suresi ve Faziletleri

Enam Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun   2. Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun   3. Ve…

Maide Suresi ve Faziletleri

Maide Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behımetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd   2. Ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi ve leş şehral…

Nisa Suresi ve Fazileti

Nisa Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba   2. Ve atül yetama emvalehüm ve…

Nida Suresi

Nida Sûresi (Türkçe Okunuşu) Bismillahirahmanirahim   1. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba   2. Ve atül yetama emvalehüm…

Ali İmran Suresi

Ali İmran Sûresi (Türkçe Okunuşu) Bismillahirahmanirahim 1. Elif lam mim   2. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum   3. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl   4. Min kablü hüdel lin…

Bakara Suresi ve Faziletleri

  Bakara Sûresi (Türkçe Okunuşu) Bismillahirahmanirahim 1. Elif lam mim   2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn   3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun   4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke…