Arama Sonuçları

Seyyidül İstiğfar Duası (TÖVBE DUASI)

Dinimizde Peygamber Efendimiz bu dua için ; “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).”…

Fetih Suresi ve Faziletleri

Fetih Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. İnna fetahna leke fetham mübına   2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma   3. Ve yensurakellahü nasran azıza   4. Hüvellezı enzeles sekınete…

Muhammed Suresi ve Faziletleri

Muhammed Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a'malehüm   2. Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala muhammediv ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm   3. Zalike bi…

Ahkaf Suresi ve Faziletleri

Ahkaf Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım   3. Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun   4. Kul eraeytüm ma ted'une…

Duhan Suresi ve Faziletleri

Duhan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Vel kitabil mübiyn   3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn   6. Rahmeten mir…

Zuhruf Suresi ve Faziletleri

Zuhruf Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Vel kitabil mübın   3. İnna cealnahü kur'anen arabiyyen lealleküm ta'kılun   4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım   5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem…

Şura Suresi ve Faziletleri

Şura Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Ayn sın kaf   3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım   4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym   5. Tekadüs semavatü yetefettarne…

İhlas Suresi ve Faziletleri

İhlas Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kul hüvallahü ehad   2. Allahüs samed   3. Lem yelid ve lem yuled   4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad     AMİN   İhlas Suresi Anlamı , Türkçe Meali 1. De ki: "O Allah…

Fussilet Suresi ve Faziletleri

Fussilet  Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Tenzılüm miner rahmanir rahıym   3. Kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun   4. Beşırav ve nezıra fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun   5. Ve kalu kulubüna fı…

Mumin Suresi ve Faziletleri

Mumin  Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ha mım   2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım   3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr   4. Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la…

Zümer Suresi ve Faziletleri

Zümer Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım   2. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa'büdillahe muhlisal lehüd dın   3. Ela lillahid dınül halıs Vellezınettehazu min dunihı evliya' ma na'büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa innellahe yahkümü…

Sad Suresi ve Faziletleri

Sad Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Sad vel kur'ani ziz zikr   2. Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak   3. Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens   4. Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve…

Saffat Suresi ev Faziletleri

Saffat Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Vessaffati saffa   2. Fezzacirati zecra   3. Fettaliyati zikra   4. İnne ilaheküm le vahıd   5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık   6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil…

Yasin Suresi ve Faziletleri

Yasin Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Yasın   2. Vel kur'anil hakiym   3. İnneke le minel murseliyn   4. Ala sıratım müstekıym   5. Tenziylel aziyzir rahıym   6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun   7. Le kad…

Fatir Suresi ve Faziletleri

Fatir Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba' yezıdü fil halkı ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadır   2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la…