Arama Sonuçları

Lokman Suresi ve Faziletleri

Lokman Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mın   2. Tilke ayatül kitabil hakım   3. Hüdev ve rahmetel lil muhsinın   4. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun   5. Ülaike ala hüdem…

Ankebut Suresi ve Fazileti

Ankebut Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım   2. E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun   3. Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya'lemennellahüllezıne sadeku ve le ya'lemennel kazibın   4. Em…

Suara Suresi ve Faziletleri

Suara Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sım mım   2. Tilke ayatül kitabil mübın   3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın   4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn   5. Ve ma…

Furkan Suresi ve Faziletleri

Furkan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra   2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu…

Muminun Suresi ve Fazileti

Muminun Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kad eflehal mü'minun   2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun   3. Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun   4. Vellezıne hüm liz zekati faılun   5. Vellezıne hüm li fürucihim hafizun   6. İlla ala…

Hacc Suresi ve Fazileti

Hacc Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün azıym   2. Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne…

Enbiya Suresi ve Faziletleri

Enbiya Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun   2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun   3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm…

Taha Suresi ve Faziletleri

Taha Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Taha   2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka   3. İlla tezkiratel limey yahşa   4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula   5. Errahmanü alel arşisteva   6. Lehu ma fis semavati…

Meryem Suresi ve Faziletleri

Meryem Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kef ha ya ayn sad   2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya   3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya   4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike…

Kehf Suresi ve Faziletleri

Kehf Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Hamd, kuluna Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur.   2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel…

İsra Suresi ve Faziletleri

İsra Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Eta emrullahi fe la testa'ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun   2. Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun   3. Halekas semavati…

Nahl Suresi ve Fazileti

Nahl Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Eta emrullahi fe la testa'ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun   2. Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun   3. Halekas semavati…

Hicr Suresi ve Faziletleri

Hicr Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın   2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın   3. Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun   4. Ve ma ehlekna min…

İbrahim Suresi ve Faziletleri

İbrahim Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd   2. Allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylül lil kafirıne…

Rad Suresi ve Faziletleri

Rad Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun   2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel…