Arama Sonuçları

Yasin Suresi ve Faziletleri

Yasin Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Yasın   2. Vel kur'anil hakiym   3. İnneke le minel murseliyn   4. Ala sıratım müstekıym   5. Tenziylel aziyzir rahıym   6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun   7. Le kad…

Fatir Suresi ve Faziletleri

Fatir Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba' yezıdü fil halkı ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadır   2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la…

Sebe Suresi ve Faziletleri

Sebe Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah ve hüvel hakımül habır   2. Ya'lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve…

Ahzab Suresi ve Faziletleri

Ahzab Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma   2. Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habıra   3. Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla   4.…

Secde Suresi ve Faziletleri

Secde Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mim   2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn   3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun   4. Allahüllezı…

Lokman Suresi ve Faziletleri

Lokman Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mın   2. Tilke ayatül kitabil hakım   3. Hüdev ve rahmetel lil muhsinın   4. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun   5. Ülaike ala hüdem…

Rum Suresi ve Faziletleri

Rum Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım   2. ğulibeti'r-rum   3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun   4. Fı bid'ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba'd ve yevmeiziy yefrahul mü'minun  …

Ankebut Suresi ve Fazileti

Ankebut Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım   2. E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun   3. Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya'lemennellahüllezıne sadeku ve le ya'lemennel kazibın   4. Em…

Kasas Suresi ve Fazileti

Kasas Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sım mım   2. Tilke ayatül kitabil mübın   3. Netlu aleyke min nebei musa ve fir'avne bil hakkı li kavmiy yü'minun   4. İnne fir'avne ala fil erdı ve ceale ehleha şiyeay yestad'ıfü taifetem…

Neml Suresi ve Faziletleri

Neml Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın   2. Hüdev ve büşra lil mü7minın   3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun   4. İnnellezıne la yü'minune bil…

Suara Suresi ve Faziletleri

Suara Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ta sım mım   2. Tilke ayatül kitabil mübın   3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın   4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn   5. Ve ma…

Furkan Suresi ve Faziletleri

Furkan Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra   2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu…

Nur Suresi ve Faziletleri

Nur Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun   2. Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim minhüma miete celdetiv ve la te'huzküm bi hima ra'fetün fı dınillahi in küntüm tü'minune billahi vel…

Muminun Suresi ve Fazileti

Muminun Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Kad eflehal mü'minun   2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun   3. Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun   4. Vellezıne hüm liz zekati faılun   5. Vellezıne hüm li fürucihim hafizun   6. İlla ala…

Hacc Suresi ve Fazileti

Hacc Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün azıym   2. Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne…