Saffat Suresi ev Faziletleri

Saffat Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM

1. Vessaffati saffa  
2. Fezzacirati zecra  
3. Fettaliyati zikra  
4. İnne ilaheküm le vahıd  
5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık  
6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib  
7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid  
8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib  
9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb  
10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb  
11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib  
12. Bel acibte ve yesharun  
13. Ve iza zükkiru la yezkürun  
14. Ve iza raev ayetey yesteshırun  
15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın  
16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun  
17. E ve abaünel evvelun  
18. Kul neam ve entüm dahırun  
19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun  
20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın  
21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun  
22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun  
23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym  
24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun  
25. Me leküm la tenasarun  
26. Bel hümül yevme müsteslimun  
27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun  
28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın  
29. Kalu bel lem tekunu mü'minın  
30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn  
31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun  
32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın  
33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun  
34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın  
35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun  
36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun  
37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın  
38. İnneküm lezaikul azabil elım  
39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun  
40. İlla ıbadellahil muhlesıyn  
41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum  
42. Fevakih ve hüm mükramun  
43. Fı cennatin neıym  
44. Ala sürurim mütekabilın  
45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn  
46. Beydae lezzetil lişşaribın  
47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun  
48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn  
49. Ke ennehünne beydum meknun  
50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun  
51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın  
52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn  
53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun  
54. Kale hel entüm müttaliun  
55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym  
56. Kale tellahi in kidte le türdın  
57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın  
58. E fe ma nahnü bi meyyitın  
59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın  
60. İnne haza le hüvel fevzül azıym  
61. Li misli haza felya'melil amilun  
62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum  
63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın  
64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym  
65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn  
66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün  
67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum  
68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym  
69. İnnehüm elfev abaehüm dallın  
70. Fe hüm ala asarihim yühraun  
71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın  
72. Ve le kad erselna fıhim münzirın  
73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın  
74. İlla ıbadellahil muhlesıyn  
75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun  
76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym  
77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn  
78. Ve terakna aleyhi fil ahırın  
79. Selamün ala nuhın fil alemın  
80. İnna kezalike neczil muhsinın  
81. İnnehu min ıbadinel mü'minın  
82. Sümme ağraknel aharın  
83. Ve inne min şıatihı le ibrahım  
84. İz cae rabbehu bi kalbin selım  
85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun  
86. E ifken aliheten dunellahi türıdun  
87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın  
88. Fe nezara nazraten fin nücum  
89. Fe kale innı sekıym  
90. Fe tevellev anhü müdbirın  
91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun  
92. Ma leküm la tentıkun  
93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın  
94. Fe akbelu ileyhi yeziffun  
95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun  
96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun  
97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym  
98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın  
99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın  
100. Rabbi heb lı mines salihıyn  
101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım  
102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın  
103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın  
104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım  
105. Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın  
106. İnne haza le hüvel belaül mübın  
107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym  
108. Ve terakna aleyhi fil ahırın  
109. Selamün ala ibrahım  
110. Kezalike neczil muhsinın  
111. İnnehu min ıbadinel mü'minın  
112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn  
113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın  
114. Ve le kad menenna ala musa ve haun  
115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym  
116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın  
117. Ve ateynahümel kitabel müstebın  
118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym  
119. Ve terakna aleyhima fil ahırın  
120. Selamün ala musa ve harun  
121. İnna kezalik enczil muhsinın  
122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın  
123. Ve inne ilyase le minel murselın  
124. İz kale li kavmihı ela tettekun  
125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn  
126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın  
127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun  
128. İlla ıbadellahil muhlesıyn  
129. Ve terakna aleyhi fil ahırın  
130. Selamün ala ilyasın  
131. İnna kezalike neczil muhsinın  
132. İnnehu min ıbadinel mü'minın  
133. Ve inne lutal le minel mürselın  
134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn  
135. İlla acuzen fil ğabirın  
136. Sümme demmernel aharın  
137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn  
138. Ve bil leyl e fe la ta'kılun  
139. Ve inne yunüse le minel murselın  
140. İz ebeka ilel fülkil meşhun  
141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn  
142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım  
143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn  
144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun  
145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym  
146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn  
147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün  
148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn  
149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun  
150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun  
151. E la innehüm min ifkihim le yekulun  
152. Veledellahü ve innehüm le kazibun  
153. Astafel benati alel benın  
154. Ma leküm keyfe tahkümun  
155. E fe la tezekkerun  
156. Em leküm sültanüm mübın  
157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn  
158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun  
159. Sübhanellahi amma yesıun  
160. İlla ıbadellahil muhlesıyn  
161. Fe inneküm ve ma ta'büdun  
162. Ma entüm aleyhi bi fatinın  
163. İlla men hüve salil cehıym  
164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum  
165. Ve inna le nahnüs saffun  
166. Ve inna le nahnül müsebbihün  
167. Ve in kanu le yekulun  
168. Lev enne ındena zikram minel evvelin  
169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn  
170. Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun  
171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın  
172. İnnehüm le hümül mensurun  
173. Ve inne cündena lehümül ğalibun  
174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn  
175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun  
176. E fe biazabina yesta'cilun  
177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın  
178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn  
179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun  
180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun  
181. Ve selamün alel murselın  
182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın  

 


Saffat Suresi Anlamı , Türkçe Meali

1. Andolsun o kuvvetlere, o saf bağlayıp duranlara.  
2. o haykırıp da sürenlere  
3. ve o yolda (Allah'ın) uyarı(sını) okuyanlara ki,  
4. ilahınız birdir sizin.  
5. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve bütün doğuların Rabbidir.  
6. Bakınız Biz o dünya göğünü (yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla donattık.  
7. İtaata yanaşmaz her şeytandan koruduk.  
8. Onlar yüce meclisi dinleyemezler. Kovulmak için her taraftan sıkıya (ateş mermiye) tutulurlar. Onlara ayrılmaz bir azap vardır.  
9. Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.  
10. Ancak bir çalıp çarpan (olursa), onunda peşine delip geçen bir ateş takılır.  
11. Şimdi sor onlara: "Yaratılışça kendileri mi daha çetin, yoksa Bizim yarattıklarımız mı?" Biz kendilerini cıvık bir çamurdan yarattık.  
12. Fakat sen hayrettesin, onlar ise alay ediyorlar.  
13. Uyarıldıklarında da düşünmüyorlar.  
14. Bir mucize gördükleri zaman da alaya atıyorlar.  
15. Ve diyorlar ki: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.  
16. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecek mişiz?  
17. Önceki atalarımız da mı?"  
18. Deki: "Evet! Hem de çok aşağılanmış olarak!"  
19. Çünkü o zorlu bir kumandadan ibarettir ki, hemen gözleri açılıverir.  
20. "Eyvah bizlere! Bu o ceza günüdür." derler.  
21. "İşte bu, o sizin yalan dediğiniz ayırt etme günüdür."  
22. O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri Toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.  
23. Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.  
24. Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler.  
25. "Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?"  
26. Hayır bugün onlar teslim olmuşlardır.  
27. Birbirlerine dönmüş soruşuyorlar:  
28. "Siz bize sağdan gelir alaka gösterip duruldunuz." (aldatırdınız.) derler.  
29. (Bunlar da): "Hayır, siz inanmamıştınız,  
30. bizim size karşı zorlayacak bir gücümüz de yoklu; fakat siz azmış bir kavimdiniz;  
31. onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Muhakkak hepimiz tadacağız;  
32. evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık!"  
33. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar.  
34. İşte Biz suçlulara böyle yaparız.  
35. Çünkü onlar kendilerine: "Allah'tan başka ilah yoktur." denildiği zaman kafa tutuyorlardı.  
36. Ve "Biz hiç deli bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?" diyorlardı.  
37. Hayır, o hak ile geldi ve bütün peygamberleri doğruladı.  
38. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.  
39. Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız.  
40. Ancak Allah'ın ihlasa mazhar kılınmış kulları müstesnadır.  
41. İşte onlar için belli bir rızık vardır.  
42. Meyveler vardır. Onlara daima ikram edilir.  
43. Naim cennetlerinde.  
44. Karşılıklı tahtlar üzerinde.  
45. Akan kaynaktan dolu kadehlerle kendilerine pırlanılır (sunulur).  
46. Bembeyaz, içenler için lezzetli.  
47. Onda ne bir zarar vardır ne de başlarına vurur.  
48. Yanlarında bakışlarını kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler.  
49. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurtalar gibidirler.  
50. Derken birbirlerine dönmüş soruşuyorlar.  
51. İçlerinden bir sözcü: "Benim bir arkadaşım vardı."  
52. Dedi ki: "Sen gerçekten inananlardan mısın?  
53. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman gerçekten biz cezalanacak mıyız?"  
54. "Nasıl bir bakıştırır mısınız (seyretmek ister misiniz]?" der.  
55. Derken bakmış, onu cehennemin ta ortasında görmüş.  
56. "Vallahi doğrusu sen az daha beni helak edecektin!" der.  
57. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de buraya celbedilmişlerden olacaktım.  
58. Nasılmış bak? Biz ilk ölümümüzden başka ölecek değiliz ve biz azaba uğrayacak da değiliz.  
59. "Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız?  
60. İşte bu, hiç şüphesiz o büyük murat, büyük bir kurtuluştur.  
61. Böyle bir murat için çalışsın çalışan erler.  
62. Nasıl, konmak için bu mu hayırlı yoksa o zakkum ağacı mı?  
63. Biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır.  
64. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar.  
65. Tomurcukları şeytanların başları gibidir.  
66. Mutlaka onlar ondan yiyeceklerdir; yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır.  
67. Sonra onların üzerine kaynar sudan bir haşlamaları vardır.  
68. Sonra da dönüşleri şüphesiz cehennemedir.  
69. Çünkü onlar babalarını sapıklık içinde buldular.  
70. Şimdi de onların izlerince koşturuluyorlar.  
71. Gerçekten onlardan önce eskilerin çoğu sapıklıkta idiler.  
72. Andolsun ki, içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik,  
73. Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu?  
74. Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.  
75. Andolsun ki, Nuh Bize seslenmişti. Biz de gerçekten ne güzel icabet edenleriz!  
76. hem onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.  
77. Hem onun neslini sürekli kalanlar kıldık.  
78. Hem de sonradan gelenler içinde namım bıraktık.  
79. "Bütün alemler içinde Nuh'a selam !"  
80. İşte Biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.  
81. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.  
82. Sonra da diğerlerin! suda boğduk.  
83. Şüphesiz İbrahim de onun kolundandı.  
84. Çünkü Rabbine tertemiz bir kalb ile geldi;  
85. çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi : "Siz nelere tapıyorsunuz?  
86. Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?  
87. Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?"  
88. Derken yıldızlara bir göz attı:  
89. "Ben hastayım" dedi.  
90. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler.  
91. Derken bir kurnazlıkta onların ilahlarına vardı da "Buyursanıza, yemez misiniz?" dedi.  
92. "Neyiniz var konuşmuyorsunuz?" diyerek yaklaşıp onlara kuvvetli bir darbe indirdi.  
93. Nihayet bir yolunu bulup onlara kuvvetli bir darbe indirdi.  
94. Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler.  
95. "A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.  
96. Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.  
97. "Haydi, bunun için bir bina yapın ve bunu ateşe atın!" dediler.  
98. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de tuttuk kendilerini daha alçak (bir duruma) düşürdük.  
99. Bir de dedi ki: "Ben Rabbime gidiyorum, O bana yolunu gösterir.  
100. Rabbim, bana iyilerden (bir evlat) ihsan et!"  
101. Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik.  
102. (Oğlu) yanında koşma çağına gelince : "Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?" dedi. (Çocuk da): "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!" dedi.  
103. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde (Allah'a) teslim oldular, (İbrahim) onu tuttu şakağına yıktı (şakağı üzerine yatırdı).  
104. Ve ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim!  
105. Rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız."  
106. "Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı." dedik.  
107. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.  
108. Sonradan gelenler içinde kendisine iyi bir nam bıraktık.  
109. Selam İbrahim'e!  
110. İşte iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.  
111. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.  
112. Bir de onu salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik.  
113. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik, ikisinin neslinden de hem güzel davrananlar var, hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var.  
114. Andolsun ki,Musa ile Harun'u da minnettar ettik.  
115. Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık,  
116. hem yardım ettik onlara da, galip gelenler onlar oldular.  
117. Hem kendilerine o belli Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.  
118. Kendilerini doğru yola çıkardık.  
119. Sonrakiler içinde namlarına şunu bıraktık:  
120. "Selam Musa ile Harun'a!"  
121. İşte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.  
122. Çünkü ikisi de Bizim mü'min kullarımızdandı.  
123. Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir.  
124. Kavmine şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?  
125. O en güzel yaratanı bırakıp da Ba'le mi yalvarıyorsunuz?  
126. Rabbiniz ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı" demişti.  
127. O zaman onu yalanladılar. Şüphesiz ki onlar da (cehenneme atılmak üzere) hazır bulunduruldular.  
128. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna.  
129. O'na da sonrakiler içinde şunu bıraktık:  
130. "Selam İlyas 'a!"  
131. İşte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.  
132. Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.  
133. Şüphesiz Lut da gönderilen peygamberlerdendir.  
134. Onu ve bütün ailesini kurtardık;  
135. geride batanlar arasında kalan bir kadın hariç.  
136. Sonra diğerlerini yerle bir ettik.  
137. Ve siz sabahları onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz,  
138. geceleyin de; hala akıl edip düşünmez misiniz?  
139. Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.  
140. Hani bir vakit dolu gemiye kaç(ıp sığın)mıştı,  
141. kur'a çekişmişti de (gemiden) kaydırılanlardan olmuştu.  
142. Derken (denize atıldı ve) kendisini balık yuttu. Pişmandı.  
143. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı,  
144. muhakkak diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.  
145. Hemen Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık,  
146. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.  
147. Ve onu (Yunus'u) yüzbin insana peygamber olarak gönderdik ve hatta artıyorlardı.  
148. O zaman iman ettiler de onları bir zamana kadar yararlandırdık.  
149. Şimdi sor o seninkilere: "Kızlar Rabbine, oğullar onlara öyle mi?  
150. Yoksa Biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış?"  
151. Ha!.. Onlar şüphesiz uydurdukları iftiralardan dolayı:  
152. "Allah doğurdu." derler. Ve bunlar gerçekten yalancıdırlar.  
153. (Allah) kızları oğullara tercih mi etmiş?  
154. Nah sizlere! Nasıl hükmediyorsunuz?  
155. Hiç mi düşünmezsiniz  
156. Yoksa sizin için açık bir ferman mı var ?  
157. O halde getirin kitabınızı doğru söylüyorsanız?  
158. Bir de Allah ile cinler arasında bir soy bağı uydurdular. Andolsun cinler bilirler ki onlar huzura celbedileceklerdir.  
159. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.  
160. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.  
161. Çünkü siz ve taptıklarınız,  
162. Allah'a karşı kimseyi baştan çıkaramazsınız,  
163. Cehenneme saldıran kimseden başkasını.  
164. (Melekler) : "Bizden her birimizin belli bir makamı vardır.  
165. Elbette biziz o saf saf dizilenler, biziz ;  
166. elbette biziz o tesbih edenler, biziz." Derler  
167. Ve gerçek (şu ki, daha) önce şöyle diyorlardı:  
168. "Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı,  
169. herhalde Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk."  
170. Fakat şimdi O'nu inkar ettiler, artık ileride bilecekler.  
171. Andolsun ki peygamberlikte gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir:  
172. "Onlar (varya), elbette onlar muhakkak muzaffer olacaklardır.  
173. Ve elbette Bizim askerlerimiz mutlaka onlar galip geleceklerdir.  
174. Onun için bir süreye kadar onlardan yüz çevir.  
175. Gör onları(n akibeti ne olacak! Onlar da) yakında göreceklerdir.  
176. Ve şimdi onlar. Bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar?  
177. Fakat (azap) onların sahasına indiği zaman o acı haber verilenlerin sabahı ne fenadır!  
178. Yine sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir;  
179. gör (ne olacak akibetleri. Onlar da) yakında göreceklerdir.  
180. Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat enikleri vasıflardan münezzehtir.  
181. Selam tüm peygamberlere!  
182. Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a!  

Saffat Suresinin Faziletleri

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Saffat Suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir."

**Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun."
1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.    
2.Peygamberlere selam olsun.    
3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.  

**Rivayet edildi ki:
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

**Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.

**Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.

**Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.

**Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.

**Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.

"Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!"


Saffat Suresi Dinle

Yorumlar